ПРОТОКОЛ № 11 зборів трудового колективу Братського ПТУ №17

08.06.2017 с.Братське

Всього членів колективу - 57 чол.

Присутні на зборах: 52 чол.

Відсутні з поважних причин: 5 чол.

Порядок денний

1. Про обрання голови та секретаря зборів.

2. Звіт директора ПТУ -17 Савченко Г.Г. про пророблену роботу за 2016 – 2017 н. р.

3. Звіти керівників підрозділів за 2016 – 2017 н. р.

4. Визначення рейтингу директора.

5. Різне.

1. Виступив Ванда О.О., який запропонував обрати головою зборів -Вигорного С.П. та секретарем зборів -Білоіваненко С.В.

Голосували

«за»-52, «проти»-0

Вирішили: обрати головою зборів - Вигорного С.П. та секретарем зборів – Білоіваненко С.В.

Слухали: голову зборів Вигорного С.П., який запропонував такий регламент зборів:

1. Для доповіді з першого питання-15 хв.

2. Виступаючі- 5 хв.

1. По другому питанню слухали директора ПТУ №17 Савченко Г.Г. з доповіддю (тези додаються)

Пріоритетними напрямками роботи училища на 2016-2017 р. було визначено:

v виконання плану набору та випуску кваліфікованих робітників;

v збереження контингенту учнів;

v зміцнення та розширення договірних зв’язків із замовниками кадрів;

v участь роботодавців у розробці навчально-програмної документації, корегування регіонального компоненту, тощо;

робота з учнями категорії дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування;

v з учнями групи ризику;

v з обдарованими;

v з слабовстигаючими учнями, тощо;

v працевлаштування учнів;

v оновлення комплексно-методичного забезпечення кожної професії;

Над цими та іншими питаннями протягом навчального року працював педколектив училища.

2. Одним з основних завдань колективу є удосконалення комплексно-методичного та матеріально-технічного забезпечення стандартів ПТО.

1. Зроблено:

ü ремонт училищної бібліотеки;

ü поточний ремонт кабінетів, майстерень, лабораторій;

ü покращений ремонт їдальні;

ü облаштовано нову слюсарну майстерню;

ü в стадії оновлення лабораторія «Тракторів та с/г машин»;

ü підтримується належний порядок на території майстерень та їдальні.

2.Придбано:

ü для професії «ЕГЗ» - силові кабелі до зварювального апарату на суму 780 грн., електродотримач для електродів та деталі для поточного ремонту зварювального апарату.

ü для професії «Тракторист» - запчастин на 15000 грн., для слюсарної майстерні на 12000 грн.;

ü набори інструментів для проведення ЛПЗ з предметів «Трактори та с/г машини»;

3.Кадрове забезпечення навчального процесу. Плинність кадрів незначна, об’єктивно обумовлена, звільнення відбувалися за власним бажанням та за погодженням сторін.

Кадрове забезпечення протягом року було на рівні потреби. Плинність кадрів об’єктивно обумовлена, звільнення відбувалося за власним бажанням та за погодженням сторін.

На кінець року 59 основних працівників, 2 сумісника.

Майстрів в/н -10 чол.

Викладачів – 15 чол.

Серед викладачів:

Спеціаліст вищої категорії – 4 чол.

Спеціаліст першої категорії – 7 чол.

Спеціаліст другої категорії – 1 чол.

Спеціаліст – 3 чол.

Майстрів в/н:

Мають 12 розряд – 7 чол.

11 розряд – 1 чол.

10 розряд – 2 чол.

За навчальний рік звільнилися – 13 чол. за власним бажанням:

4- сезонних кочегари, 3-бухгалтера, 1-комендант, 1-технік з експлуатації приміщень, 1-юрист, 1-майстер в/н, 1-виикладач фізичної культури, 1- медична сестра.

4.Трудова та виконавська дисципліна.

В училищі щопонеділка проводилися наради при директорові, де розглядалися питання дисципліни і порядку, ведення загального діловодства, формування і зберігання справ.

Керівники підрозділів згідно графіку навчального процесу систематично здійснювали перевірки стану ведення журналів теоретичного та виробничого навчання, учнівських зошитів, проведення уроків, різноманітних заходів, про що видані накази по училищу.

· Згідно з наказом директора ПТУ № 17 від 28.11.2016 р. №01-06/128 «Про порушення трудової дисципліни оголошено догану викладачу

Дацюк О.В.

· Згідно з наказом директора ПТУ № 17 від 11.01.2017 р. №01-06/6 «Про перевірку журналів виробничого навчання оголошено догани за грубі порушення Інструкції про ведення журналів виробничого навчання Нестеренко О.В., Заркову Ю.О., Кузьменко Л.В.

· Згідно з наказом директора ПТУ № 17 від 11.01.2017 р. №01-06/7 «Про проведення відкритого уроку виробничого навчання в групі № 11 професії «Тракторист-машиніст с/г виробництва, слюсар з ремонту с/г машин та устаткування» оголошено догани майстрам в/н Марченку В.І. та Гулаку С.К.

· Згідно з наказом директора ПТУ № 17 від 11.01.2017 р. №01-06/7-1 «Про надзвичайну ситуацію в лабораторії «Кухарів оголошено догану зав. майстернями Тищенку О.В.

· Згідно з наказом директора ПТУ № 17 від 13.01.2017 р. №01-06/10 «Про перевірку журналів теоретичного навчання оголошено догани викладачам Вигорному С.П., Дацюк О.В., Білоіваненко С.В., Волошин С.А.

5. Результативність планування.

Діяльність педагогічного колективу училища здійснювалася відповідно до річного плану училища, розділи якого виконано.

6. Робота із зверненнями громадян.

Адміністрація ПТУ-17 постійно тримає на контролі питання по роботі зі зверненнями громадян на виконання Указу Президента України від 07.02.2008 р. №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

В училищі складено та суворо дотримується графік особистого прийому громадян директором С графік особистого прийому громадян оприлюднений в районній газеті «Перемога» за 08.01.2017 р. № 9 (10861).

Адміністрація училища вирішує відповідно до своєї компетентності всі питання.

Письмових заяв і скарг не було.

Дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні. Кошторис видатків за 2016-2017 н. р. опрацьовано. Видатки на придбання товарів довгострокового користування та проведення капітальних ремонтів бюджету не виділялися, тому проведення поточних, в тому числі косметичних ремонтів проводилось за рахунок коштів спеціального фонду. План виробничої діяльності у розмірі 20 тис. грн. виконано на 100%. Основними джерелами власних надходжень є спонсорська допомога, оплата виробничої практики, збір урожаю на полі № 1, доходи від спільної діяльності.

Завдання на 2017-2018 навчальний рік:

ü постійно впроваджувати в навчально - виробничий процес нормативні документи;

ü удосконалювати якість підготовки учнів, конкурентноспроможних на сучасному ринку праці;

ü удосконалювати матеріально-технічну базу з усіх професій;

ü забезпечувати якість підготовки учнів шляхом використання КМЗ предметів та професій;

ü поновлювати бібліотечний фонд новими сучасними підручниками;

ü удосконалювати методику проведення уроків шляхом впровадження нових технологій навчання;

ü заключити угоди з підприємствами та організаціями про замовлення нового набору на 2018 р.;

ü забезпечити виконання державного плану прийому учнів в 2017 р. - та випуску кваліфікованих робітників;

ü заключити угоди з базовими підприємствами та організаціями на проведення передвипускної практики;

ü постійно проводити з учнями роботу по дотриманню правил безпеки та експлуатації устаткування, по скороченню витрат на енергоносії.

По третьому питанню слухали

Решетілова Анатолія Володимировича –заступника директора з НВР про результати навчально-виробничої роботи за 2016-2017 н.р.

За звітний період було випущено 38 кваліфікованих робітників, з них працевлаштовано 28, що становить 74%. Договори на підготовку робітничих кадрів було складено на 75 чол.

Державне замовлення було виконане на 75 чол.

На початок навчального року контингент учнів склав 160 чол. Протягом навчального року було зараховано 5 учнів, відраховано12 учнів.

За робочими навчальними планами організовувався навчально-виробничий процес, складався розклад занять. Грубих порушень навчально-виробничого процесу з боку педпрацівників мною не помічено. Проводився контроль ведення журналів, було виявлені порушення інструкції, тому до 7-ми працівників було застосовані дисциплінарні стягнення.

Протягом навчального року проводився контроль відвідування занять учнями.

Білоіваненко Світлана Василівна – заступник директора з навчально – виховної роботи, про виховну роботу в училищі.

На початку нового навчального року майстрами виробничого навчання, класними керівниками за допомогою практичного психолога проводиться анкетування по виявленню лідерства, захоплень, характеру та темпераменту учнів. Всі дані фіксуються у «Журналі обліку реєстрації підсумків, організації та проведення виховної роботи з учнями»

На виконання в училищі Національної програми «Діти України» забезпечується розвиток художньої та технічної творчості учнів. В училищі працюють гуртки: вокальний, , драматичний.

В системі виховної роботи училища важливе місце відводиться превентивному вихованню та правовій освіті. Розроблено комплексний сумісний план роботи з Кримінальною поліцією та Службою у справах дітей райдержадміністрації по покращенню правового виховання, профілактиці правопорушень учнів. У навчальному закладі працює Рада профілактики, яка щомісяця проводить засідання, де розглядаються питання покрашення дисципліни та виносяться рішення щодо дисциплінарних порушень учнів. Щомісячно проводиться засідання учнівського самоврядування по вирішенню справ, попередження правопорушень.На обліку в училищі стоять 8 учнів, схильних до скоєння правопорушень, а саме ті, які схильні до вживання алкогольних напоїв, скоїли правопорушення, чи прийшли на навчання в училище, маючи термін покарання. Це Винту Василь 34 гр., Фокша Максим, Іванов Максим, Цапів Орест. На обліку у кримінальній поліції перебувають Поставнюк Андрій, Винту Василь, Цапів Орест.

В рамках роботи з громадськістю, учнівська молодь зустрічається з працівниками правоохоронних органів з метою запобігання випадків порушення громадського порядку, попередження злочинів, проводяться виховні години за темами: «Конституція України», «Права і обов’язки громадянина», «Декларація прав дитини» та працівниками Братської районної лікарні і Червоного хреста.

Значна увага приділяється соціальному захисту дітей-інвалідів, дітей –сиріт, дітей,позбавлених батьківського піклування, дітей, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС , дітей з багатодітних та малозабезпечених родин.

Перевіркою ведення документації з виховної роботи виявлено, що класні керівники Меріков О.Л., Нестеренко О.В., Сільчук В.В., Мірошніченко Н.І. ретельно вивчають внутрішній світ учнів та фіксують у щоденниках педагогічних спостережень.

Адміністрація училища за активну участь в позаурочних заходах застосовує моральне та матеріальне заохочення у вигляді грамот, подяк, листів-подяк батькам за виховання своїх дітей та премій.

Органом учнівського самоврядування є парламент. Він має двоступеневу структуру – загальноучилищну та групову, з чітким взаємозв’язком.Поведено заходи: « Осінній вернісаж», День Учителя, 70-річчя визволення України,Новорічне свято, День гумору.

Вся позаурочна робота фіксується у теках відповідного напрямку виховної роботи: «Громадське виховання», «Національно-патріотичне виховання», «Художньо-естетичне виховання, «Морально-етичне виховання», «Екологічне виховання», «Превентивно-правове виховання»,»Формування здорового способу життя».

Велику увагу виховній роботі приділяє бібліотекар училища.

Манжос Тетяна Володимирівна – методист

Аналіз методичної роботи за 2016/2017 н. р.

Методична робота в професійно-технічному училищі проводилася відповідно до річного плану.

Педагогічний колектив училища в 2016-2017 навчальному році працює над проблемною темою «Використання елементів сучасних педагогічних технологій у навчальному процесі» з метою удосконалення професійно-педагогічної діяльності, підвищення рівня та результативності методичної роботи.

Кожен викладач, майстер виробничого навчання самостійно працює в над своєю темою відповідно до загальноучилищної.

За 2016-2017 н. р. була проведена така методична робота:

За даний період було:

Ø Складено графіки курсів підвищення кваліфікації при МОІППО, було заплановано 9-ть педпрацівника, (пройшли курси: Сільчук В.В., Дацюк О.В., Полозенко Т.М., Рядченко М.Г., Волошин С.А., Меріков О.Л., залишилися Тенетко А.А., Манжос Т.В., Дацюк О.В.). Проходили вже по новій реєстрації хмарних технологій, вчасно здійснювалася електронна реєстрація на курси (за три тижні до курсів); у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України викладачі спецпредметів на базі Маринівського ПАЛ – з 06.02.2017р. по 19.05.2017 вже пройшли курси і отримали свідоцтва, майстри в/н (11 майстрів в/н) на базі Єланецького професійного аграрного ліцею – на даний момент ІІ – й заочний етап, заключний з 18.09.17 по 22.09.17 рр.

Ø Також складено й затверджено відповідні графіки:

Ø Згідно графіку пройшли декади училища. олімпіади. Написані аналізуючи накази;

Ø Проводилася робота по ЗНО, виявила бажання зареєструватися 3 учня - Бешлеул Володимир, Расторгуєва Софія, Мєрікова Вікторія, учні 33 групи. Здають такі екзамени: українська мова і література, математика та англійська мова результати будуть відомі 15 червня , а з історії – 19 червня. Прошу класним керівникам звернути увагу на цих учнів, коли будуть виписувати оцінки в додаток до атестату, бо вписується треба оцінки по ЗНО з даних предметів.

Ø Всі педагогічні працівники приймали участь в обласних семінарах відповідного напрямку. Двоє педагогічних працівника виступили із доповідями це: Полозенко Т.М. з теми «Розвиток індивідуальних здібностей учнів на уроках математики на в позаурочний час», Вигорний С.П. «Організація роботи методичної комісії сільськогосподарського напрямку над творчими роботами учнів».

Ø Прийняли участь в обласних педагогічних читаннях (викладач математики Полозенко Т.М.) – 22.02.2017 року з теми «Теорія і практика впровадження інноваційних технологій навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників»;

Ø Провели педагогічні читання «Використання елементів сучасних педагогічних технологій в освітній процес», як результат створили папки з матеріалами відповідно до обраної теми;

Файчук Ліля Володимирівна – головний бухгалтер ПТУ №17

Попереднім бухгалтером було передано кошти на спец рахунку в казначействі в сумі 109261 грн.

За період з 03.01.17 р. по 01.06.17р. надійшли кошти в сумі 39397 грн.90 коп., а саме від : оренди буфету-425 грн.,

за зем. податок-1775грн.,

оренда приватбанка-12629,9 грн.,

за проживання-1081грн.,

зем. податок(оренда)-20500грн.,

виробнича діяльність-2500грн.,

За даний період зі спец.рахунку кошти в сумі 124682,26 було оплачено: послуги звꞌязку, атестація робочих місць, придбано акумулятор, насіння соняшника, диз.паливо, мінеральні добрива,підручники, інструменти для лабораторії, водяний лічильник, лещата слюсарні.

На сьогоднішній день залишок складає 23977,62 коп.

Бакуменко Л.С.-психолог про роботу психологічної служби у 2016/2017 н.р.

Завданням професійної підготовки у ПТНЗ є ефективне забезпечення процесу взаємодії педагогів і учнів, спрямоване на їх особистісний і професійний розвиток.

Психологічна служба училища в 2016/2017 навчальному році приміняла принцип оптимального співвідношення індивідуального, особистісного і професійного розвитку.

Для того, щоб учень само реалізувався після закінчення нашого навчального закладу проводиться просвітницька робота за програмами: «Сприяння просвітницькій роботі «рівний –рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя», який містить такі головні теми: «Спілкуємося й діємо», «Твоє життя – твій вибір», «Прояви турботу і обачність», «Моє майбутнє», «Вирішувати нам – відповідати нам». «Усвідомлене батьківство» - суть програми підготувати молодь до сімейного життя і відповідального батьківства. «Мій професійний вибір» - сприяння успішному працевлаштуванню учнівської молоді після здобуття професії у професійно-технічних навчальних закладах.

Дві останні програми нові розробки МОН, запроваджуємо з цього навчального року.

Саме навчання за цими трьома програмами буде сприяти самореалізації наших учнів в їхньому майбутньому житті.

Просвіта проводилась і за темами: «Протидія торгівлі людьми», «Як запобігти насиллю в сімї», до акції «16 днів проти насилля» і т. інш…

Щодо останніх видів діяльності психологічної служби, а саме консультування, діагностика, психологічна корекція данні подані в статистичному звіті.

Ще одним видом діяльності є робота з обдарованою молоддю. Заключним заходом цієї роботи є обласний семінар по роботі зі здібною молоддю. В цьому році він проходив в м. Первомайську на базі Первомайського професійного промислового ліцею. Наші учні з 33 групи, які навчаються за професією «Кухар» Слатвінська Анастасія та Бешлеул Володимир гідно представили проект під назвою «Японська кухня». Саме такі огляди є результатом нашої з вами праці. Коли є професіоналізм, години праці, фінансові затрати.

Прожога А.І. керівник фізичного виховання

про стан роботи з фізичного виховання в училищі.

Стан розвитку фізичного виховання в училищі покращився:

збільшилася кількість годин фізичної культури, підвищився інтерес учнів щодо відвідування спортивних секцій та спортивних заходів. Були проведені змагання :

День Здоровꞌя , військово-спортивні змагання, Козацькі розваги, День фізичної культури, Олімпійський тиждень, конкурси тощо. Виділялися грамоти та подарунки. На спортивно - масову роботу та МТЗ в училищі постійно виділяються кошти, як бюджетні, так і позабюджетні.

2. По четвертому питанню виступив голова зборів Вигорний С.П.

Запропонував провести таємне голосування по визначенню рейтингу директора.

За його пропозицією було обрано лічильну комісію у складі: Слюсаренко Ю.С., Гулак С.К., Куліш В.П.

Роздано присутнім бюлетені.

Видано : бюлетенів-51

Проголосувало: 51

« Вважати роботу директора задовільною»-38

«Вважати роботу директора незадовільною»-11

«Утрималися»-2

Вирішили: За результатами голосування визнати роботу директора ПТУ-17 Савченко Г.Г. у 2016/2017 році задовільною.

Савченко Г.Г. подякувала всіх за розуміння і підтримку . Побажала творчих успіхів та взаєморозуміння.

По третьому питанню виступив голова ПО ПТУ №17 Вигорний С.П. ,який наголосив на неправильне нарахування матеріального заохочення та виплат по відрядженнях. Що (стаття 22.50 відрядження) не може виплачуватись з економії фонду заробітної плати разом з винагородами, тому що це суперечить умовам колективного договору, та закону про оплату праці.

А також відмова головного бухгалтера за вказівкою директора надати суму економії фонду заробітної плати для нарахування матеріального заохочення працівників згідно колективного договору голові ПО ПТУ №17 та недотримання умов нарахування стала відмовою у погодженні даного документу.

Було запропоновано дирекції ПТУ №17 (статтю 22.50 відрядження) виплатити за рахунок господарської діяльності (спецфонду), так як училище в господарюванні має 213га. землі та має інші фінансові надходження. А матеріальні винагороди виплатити за рахунок економії фонду заробітної плати згідно умов колективного договору.

Також звернув увагу на винесення доган окремим працівникам за незначні технічні помилки в оформленні журналів та проведенні уроків, а іншим за грубі порушення трудової дисципліни (появу в нетверезому стані під час роботи) не зроблені навіть зауваження.

Тому «предвзяте» ставлення дирекції до ряду працівників сіє розбрат у колективі, що заважає злагодженій роботі всього колективу.

Голова ПО Вигорний С.П. запропонував дирекції зняти догани за клопотанням ПО ПТУ №17 до закінчення терміну, так як помилки були ліквідовані відразу після їх виявлення, незважаючи на те , що з працівників не було взято навіть пояснення, та не надано ніякого терміну для їх ліквідації.

Вирішено: ці питання розглянути на нараді при директору.

Голова зборів С.П.Вигорний

Секретар С.В.Білоіваненко

Кiлькiсть переглядiв: 1851